Príloha č. 3 - plánu na riešenie krízovej situácie

Postup pri zistení nákazy u PSS

Zistenie nákazy v ZpS FAMILIA n. o.

Ktorýkoľvek zamestnanec, nahlásiť riaditeľovi

Kontaktovanie RÚVZ a všeobecného lekára PSS

Praktická sestra, zodpovedný zástupca

Testovanie všetkých PSS a zamestnancov

KSK, RÚVZ, všeobecný lekár PSS

Izolácia podozrivých PSS z nákazy

Praktická sestra, zodpovedný zástupca

Zabezpečenie služieb na izolačných miestnostiach

Zamestnanci, ktorí udelili súhlas

Kontaktovanie blízkych osôb

Riaditeľ, zodpovedný zástupca

Spolupráca s KSK – žiadosť o vydanie OOPP

Zodpovedný zástupca

Upozorniť zamestnancov na šetriaci režim, poskytnúť priestor na regeneráciu a psychický oddych zamestnancov

Riaditeľ ZpS

Oslovenie záložných zamestnancov v prípade potreby

Riaditeľ ZpS

Zaistenie celodennej stravy a nevyhnutných potrieb zamestnancom z infikovaných izieb

Riaditeľ ZpS

Monitorovanie zdravotného stavu zamestnancov a PSS z infikovaných izieb

Zdravotník zariadenia

Spolupráca s RÚVZ a poskytovanie priebežných informácii

Riaditeľ ZpS

Hygienické opatrenia

Podľa odporúčaní RÚVZ

 

Späť na Plán riešenia krízovej situácie pri výskyte ochorenia COVID‑19 v ZpS FAMILIA n. o.