Podmienky prijatia

Pozrite si našu ponuku voľných miest

Prijímanie klientov do zariadenia sociálnych služieb je v súlade so Zákonom NR SR č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov.

V zariadení pre seniorov FAMILIA n. o. sa poskytuje sociálna služba:

  1. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č.3, alebo
  2. fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

Záujemca si musí podať Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu. Posudkovú činnosť zabezpečuje pre občanov s trvalým pobytom na území mesta Košice Magistrát Mesta Košice. U občanov, ktorý majú trvalý pobyt mimo Košíc posudkovú činnosť rieši OÚ, kde má občan trvalý pobyt.

  • podľa potreby skompletizuje lekárske nálezy, prepúšťacie správy a požiada v svojho obvodného lekára o Lekársky nález na účely odkázanosti na soc. službu
  • u záujemcu prebehne sociálne šetrenie, na základe ktorého mu bude stanovený stupeň sociálnej odkázanosti

Výsledkom je posudok o odkázanosti na sociálnu službu.

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať Mgr. Dudášová Adriana, zástupca riaditeľa

Žiadateľ vyplní formulár Žiadosť o poskytnutie sociálnej služby (PDFODTDOCXRTF), ktorý doručí mailom alebo poštovou doručovacou službou na adresu:

FAMILIA n. o,
Maloidanská 295/9
040 15 Košice Šaca