2 % pre ZpS FAMILIA n. o.

Prispejte z vašich daní

Stiahnite si tlačivo

Daňovníci majú aj tento rok možnosť darovať 2 % zo svojich zaplatených daní neziskovým organizáciám, občianskym združeniam, nadáciám či iným vybraným prijímateľom. Fyzické a právnické osoby, ktoré podávajú daňové priznanie, tak urobia priamo v daňovom priznaní.

Občan či živnostník, ktorý podáva daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby za príslušný rok, je oprávnený v daňovom priznaní vyhlásiť, že podiel zaplatenej dane do výšky 2% sa má poukázať ním určenej organizácii.

Môžete poukázať aj 3%, ak v danom roku vykonával dobrovoľnícku činnosť v rozsahu najmenej 40 hodín. V takomto prípade je povinný doložiť písomné potvrdenie, ktoré je prílohou daňového priznania. Fyzická osoba môže darovať 2% (3%) len jednému prijímateľovi, pričom podiel zaplatenej dane je najmenej 3 eurá.

Aktuálne vzory tlačív je možné vyhľadať na stránke www.finacnasprava.sk.

Údaje o prijímateľovi, ktoré sú potrebné k podaniu tlačiva:

Nezisková organizácia FAMILIA n. o.

Sídlo: Maloidanská 295/9, 040 15 Košice - Šaca 

IČO: 45740976

Bankové spojenie: Tatrabanka a. s.

IBAN: SK64 1100 0000 0029 2689 6655