Odborné činnosti

Medzi odborné činnosti patrí najmä:

 • základné sociálne poradenstvo,
 • špecializované sociálne poradenstvo,
 • pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby
 • pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ošetrovateľská starostlivosť v zariadení,
 • rozvoj pracovných zručností,
 • tlmočenie,
 • sprostredkovanie
  • tlmočenia,
  • osobnej asistencie,
 • pomoc pri výkone opatrovníckych práv a povinností,
 • výchova,
 • preventívna aktivita,
 • pomoc pri hospodárení s peniazmi, podpora pri organizovaní času, podpora pri zapojení sa do spoločenského života, podpora rozvoja osobných záujmov, predchádzanie a riešenie krízových situácií a podpora spoločensky primeraného správania.

Sociálne poradenstvo

Poskytujeme základné sociálne poradenstvo, týkajúce sa riešenia problémov našich klientov a ich rodinných príslušníkov. V prípade potreby odporučíme ďalšiu odbornú pomoc.

Ide najmä o poskytnutie konkrétnych informácií o možnostiach poskytovanej služby v našom zariadení. Spolupracujeme s rodinnými príslušníkmi a s polu s nimi nachádzame riešenia v prípade výskytu problémov.

Sociálne rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách s maximálnym využitím prirodzených zdrojov v rodine a komunite.